Editorial Team

Redaktur
Dr. Ries Dyah Fitriyah, M.Si

 

Reviewer

Dr. Abd. Halim, M.Ag
Dr. Choirul Arif, M.Fil.I
Dr. Pudji Rahmawati, M.Kes
Dr. Rozaki