[1]
Ravida Chauria Shavir and Asmaji Muchtar 2022. Meeting the Needs of Youths’ Spirituality: A Da’wah Strategy of Teras Da’wah in Yogyakarta. Jurnal Komunikasi Islam. 12, 1 (Jun. 2022), 65–82. DOI:https://doi.org/10.15642/jki.2022.12.1.65-82.