[1]
M. Adi Trisna Wahyudi, Mukhlis, I. , Ilha, M. m, Zakariya, N.A., Rosalia, N., Saadah, N.K. and Rosyidah, L.A. 2023. Manajemen Kinerja pada Baznaz Jombang. Journal of Islamic Management. 3, 2 (Jul. 2023), 114–124. DOI:https://doi.org/10.15642/jim.v3i2.1332.