(1)
M. Adi Trisna Wahyudi; Mukhlis, I. .; Ilha, M. m; Zakariya, N. A.; Rosalia, N.; Saadah, N. K. .; Rosyidah, L. A. Manajemen Kinerja Pada Baznaz Jombang. J. Islamic. Man. 2023, 3, 114-124.