M. Adi Trisna Wahyudi, Mukhlis, I. ., Ilha, M. m, Zakariya, N. A., Rosalia, N., Saadah, N. K. ., & Rosyidah, L. A. (2023). Manajemen Kinerja pada Baznaz Jombang. Journal of Islamic Management, 3(2), 114–124. https://doi.org/10.15642/jim.v3i2.1332