Hajar, I., Arianti, W. ., Muis, N. J., Megayanti, & Abrar, M. (2023). Strategi Dakwah Marketing Bugis Hijab. Journal of Islamic Management, 3(2), 101–113. https://doi.org/10.15642/jim.v3i2.1351