M. Adi Trisna Wahyudi, Imam Mukhlis, Moh. m Ilha, Novie Andriani Zakariya, Nova Rosalia, Nurul Khoiriyatis Saadah, and Layin Amiliya Rosyidah. 2023. “Manajemen Kinerja Pada Baznaz Jombang”. Journal of Islamic Management 3 (2):114-24. https://doi.org/10.15642/jim.v3i2.1332.