M. Adi Trisna Wahyudi, Mukhlis, I. ., Ilha, M. m, Zakariya, N. A., Rosalia, N., Saadah, N. K. . and Rosyidah, L. A. (2023) “Manajemen Kinerja pada Baznaz Jombang”, Journal of Islamic Management, 3(2), pp. 114–124. doi: 10.15642/jim.v3i2.1332.