Hajar, I., Arianti, W. ., Muis, N. J., Megayanti and Abrar, M. (2023) “Strategi Dakwah Marketing Bugis Hijab”, Journal of Islamic Management, 3(2), pp. 101–113. doi: 10.15642/jim.v3i2.1351.