M. Adi Trisna Wahyudi, I. . Mukhlis, M. m Ilha, N. A. Zakariya, N. Rosalia, N. K. . Saadah, and L. A. Rosyidah. “Manajemen Kinerja Pada Baznaz Jombang”. Journal of Islamic Management, vol. 3, no. 2, July 2023, pp. 114-2, doi:10.15642/jim.v3i2.1332.