(1)
Utomo, G. MERANCANG STRATEGI KOMUNIKASI MELAWAN RADIKALISME AGAMA. JKI 2017, 6, 93-128.