(1)
Hasan Mustapa; Andi Faisal Bakti. Komunikasi Islam Inklusif Dalam Politik Dakwah Sjafruddin Prawiranegara (1911-1988). JKI 2021, 11, 324-354.