Utomo, G. (2017). MERANCANG STRATEGI KOMUNIKASI MELAWAN RADIKALISME AGAMA. Jurnal Komunikasi Islam, 6(1), 93–128. https://doi.org/10.15642/jki.2016.6.1.93-128