UTOMO, G. MERANCANG STRATEGI KOMUNIKASI MELAWAN RADIKALISME AGAMA. Jurnal Komunikasi Islam, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 93–128, 2017. DOI: 10.15642/jki.2016.6.1.93-128. Disponível em: https://jurnalfdk.uinsby.ac.id/index.php/jki/article/view/198. Acesso em: 12 apr. 2024.