Utomo, G. (2017) “MERANCANG STRATEGI KOMUNIKASI MELAWAN RADIKALISME AGAMA”, Jurnal Komunikasi Islam, 6(1), pp. 93–128. doi: 10.15642/jki.2016.6.1.93-128.