Hasan Mustapa and Andi Faisal Bakti (2021) “Komunikasi Islam Inklusif dalam Politik Dakwah Sjafruddin Prawiranegara (1911-1988) ”, Jurnal Komunikasi Islam, 11(2), pp. 324–354. doi: 10.15642/jki.2021.11.2.324-354.