[1]
G. Utomo, “MERANCANG STRATEGI KOMUNIKASI MELAWAN RADIKALISME AGAMA”, JKI, vol. 6, no. 1, pp. 93–128, Aug. 2017.