Utomo, G. “MERANCANG STRATEGI KOMUNIKASI MELAWAN RADIKALISME AGAMA”. Jurnal Komunikasi Islam, vol. 6, no. 1, Aug. 2017, pp. 93-128, doi:10.15642/jki.2016.6.1.93-128.