Fitriany, Sarah, and Muhammad Hildan Azizi. “Semiotika Pesan Akhlak Dalam Film Pendek Kaya Tanpa Harta”. Jurnal Komunikasi Islam 11, no. 1 (June 29, 2021): 125–158. Accessed February 28, 2024. https://jurnalfdk.uinsby.ac.id/index.php/jki/article/view/718.